Servicevoorwaarden

Al het saaie juridische gedoe.

Open Source-licenties

Laatst bijgewerkt op 20 juni 2023

1. LICENTIE

Door Tessie ("Software") te gebruiken stemt u ermee in dat deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) een juridisch bindend en geldig contract is en gaat u ermee akkoord hieraan gebonden te zijn. U stemt ermee in zich te houden aan de wetten inzake intellectueel eigendom en alle voorwaarden van deze overeenkomst.

Tenzij u een andere licentieovereenkomst hebt die door Tessie Technology LLC is ondertekend, betekent het gebruik van Tessie dat u deze licentieovereenkomst en garantie accepteert.

Onder de voorwaarden van deze overeenkomst verleent Tessie Technology LLC u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, zonder recht op sublicentie, om Tessie te gebruiken in overeenstemming met deze overeenkomst en enige andere schriftelijke overeenkomst met Tessie Technology LLC. Tessie Technology LLC draagt het eigendom van Tessie niet aan u over; de aan u verleende licentie is geen verkoop. Deze overeenkomst is een bindende juridische overeenkomst tussen Tessie Technology LLC en de kopers of gebruikers van Tessie.

Als u niet akkoord gaat met deze overeenkomst, kunt u uw account verwijderen en/of Tessie van uw apparaten verwijderen.

2. DISTRIBUTIE

Tessie en de hierin verleende licentie mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gedeeld, gedistribueerd, doorverkocht, aangeboden voor doorverkoop, overgedragen of in sublicentie worden gegeven, behalve dat u één kopie mag maken voor archiefdoeleinden. Neem voor informatie over herdistributie van Tessie contact op met Tessie Technology LLC.

3. GEBRUIKERSOVEREENKOMST

3.1 Gebruiksbeperkingen

U zult Tessie gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en niet voor onwettige doeleinden. Zonder het voorgaande te beperken, is het gebruik, de weergave of de verspreiding van Tessie samen met materiaal dat pornografisch, racistisch, vulgair, obsceen, lasterlijk, smadelijk, beledigend, haatzaaiend, discriminerend of vooringenomen is op basis van religie, etnisch erfgoed, ras, seksuele geaardheid of leeftijd ten strengste verboden.

3.2 Auteursrechtelijke beperking

Deze Software bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsgeheimen en ander materiaal waarop eigendomsrechten rusten. U mag Tessie niet wijzigen, onderwerpen aan reverse-engineering, demonteren of decompileren, en u mag dit ook niet proberen. U mag ook geen afgeleide werken of andere werken maken die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op of afgeleid van Tessie.

De naam, het logo en het grafische bestand van Tessie Technology LLC die Tessie vertegenwoordigen, mogen op geen enkele manier worden gebruikt om producten te promoten die met Tessie zijn ontwikkeld. Tessie Technology LLC behoudt het exclusieve eigendom van alle rechten, aanspraken en belangen in en met betrekking tot Tessie en alle intellectuele eigendomsrechten die daarmee verband houden.

Auteursrechtwetten en internationale auteursrechtverdragen beschermen alle onderdelen van Tessie, producten en services. Geen enkel programma, code, onderdeel, afbeelding, audiomonster of tekst mag worden gekopieerd of op enigerlei wijze worden gebruikt door de gebruiker, behalve zoals bedoeld binnen de grenzen van het programma voor één gebruiker. Alle rechten die hieronder niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan Tessie Technology LLC.

3.3 Beperking van verantwoordelijkheid

U zult Tessie Technology LLC, haar werknemers, agenten en distributeurs vrijwaren, schadeloos stellen en verdedigen tegen alle claims, procedures, eisen en kosten die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met uw gebruik van de software van Tessie Technology LLC.

In geen geval (inclusief, zonder beperking, in het geval van nalatigheid) zullen Tessie Technology LLC, haar werknemers, agenten of distributeurs aansprakelijk zijn voor enige gevolgschade, incidentele, indirecte, speciale of bestraffende schade (inclusief, zonder beperking, schade voor winstderving, verlies van gebruik, bedrijfsonderbreking, verlies van informatie of gegevens, of geldelijk verlies), in verband met of voortvloeiend uit of gerelateerd aan deze Overeenkomst, Tessie of het gebruik of onvermogen tot gebruik van Tessie of de levering, uitvoering of het gebruik van andere zaken hieronder, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad of een andere theorie inclusief nalatigheid.

De volledige aansprakelijkheid van Tessie Technology LLC, zonder uitzondering, is beperkt tot de terugbetaling door de klant van de aankoopprijs van de Software (met als maximum het laagste bedrag van het door u betaalde bedrag en de adviesprijs zoals vermeld door Tessie Technology LLC ) in ruil voor de teruggave van het product, alle kopieën, registratiedocumenten en handleidingen, en alle materialen die een overdracht van de licentie van de klant terug naar Tessie Technology LLC vormen.

3.4 Garanties

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vermeld, geeft Tessie Technology LLC geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze Software en sluit uitdrukkelijk alle andere garanties uit, expliciet of impliciet, mondeling of schriftelijk, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbare kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel.

3.5 Toepasselijk recht

Op deze Overeenkomst is het daarop toepasselijke recht van de Verenigde Staten van toepassing. U verklaart en onderwerpt u hierbij onherroepelijk aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de Verenigde Staten. Als een bepaling als onwettig, nietig of anderszins niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Licentie en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen.

3.6 Beëindiging

Elke niet-naleving van de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst zal resulteren in automatische en onmiddellijke beëindiging van deze licentie. Bij beëindiging van deze licentie die hierin wordt verleend, om welke reden dan ook, gaat u ermee akkoord het gebruik van Tessie onmiddellijk te staken en alle exemplaren van Tessie die onder deze Overeenkomst worden geleverd, te vernietigen. De financiële verplichtingen die u bent aangegaan, blijven van kracht na het verlopen of beëindigen van deze licentie.

4. GARANTIEDISCLAIMER

DEZE SOFTWARE EN DE BIJBEHORENDE BESTANDEN WORDEN VERKOCHT "ZOALS ZE ZIJN" EN ZONDER GARANTIES MET BETREKKING TOT PRESTATIES OF VERKOOPBAARHEID OF ENIGE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET. DEZE DISCLAIMER IS VAN TOEPASSING OP ALLE BESTANDEN DIE DOOR Tessie GEGENEREERD EN BEWERKT WORDEN.

5. TOESTEMMING VOOR HET GEBRUIK VAN GEGEVENS

U stemt ermee in dat Tessie Technology LLC op enigerlei wijze verzamelde informatie mag opslaan en gebruiken als onderdeel van de productondersteuningsdiensten die aan u worden geleverd, indien van toepassing, met betrekking tot Tessie. Tessie Technology LLC kan deze informatie ook gebruiken om u kennisgevingen te sturen die voor u nuttig of interessant kunnen zijn.